Zapisy - formularz online

Dane ucznia


Dane rodziców / opiekunów prawnych

UWAGA! Dyrekcja oraz wychowawcy klas będą kontaktować się z rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji pocztą elektroniczną.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy - online i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez Zarząd szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie czesnego. - Wpisowe nie podlega zwrotowi - płatne przy rejestracji - Opłata za I semestr - płatna do 25.09.2021r. - Opłata za II semestr - płatna do 12.02.2022r.

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i prac mojego dziecka na stronie Szkoły oraz zamkniętej grupie klasowej na portalu www.facebook.com
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i prac mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły www.polskaszkolaharlow.co.uk