Regulamin

I  .   Postanowienia ogólne.

 

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień poniższego regulaminu.

 2. Udział w zajęciach Polskiej Szkoły on-line im. Jana Brzechwy jest dobrowolny i stanowi uzupełniająca formę kształcenia przy pełnej edukacji szkolnej.

 3. Szkoła uczy w języku polskim.

 4. Dostęp do nauki w szkole internetowej możliwy jest dla Użytkowników, którzy:

 a) zaakceptowali Regulamin;

b) uregulowali opłaty z tytułu uczestnictwa w Projekcie za okres pełnego Roku szkolnego;

 c) poprawnie dokonali zapisu. 

II  .  Nabór do szkoły. 

 1. Naboru dokonuje Zarząd Szkoły.

 2. Zapisanie dziecka do szkoły wiąże się z zapoznaniem się i równocześnie akceptacją regulaminu.

 3. Przy zapisie obowiązuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego, formularza płatności, formularza dotyczącego fotografowania dziecka, formularza RODO oraz uiszczenie opłaty wpisowego. W przypadku niepodjęcia nauki przez dziecko wpisowe jest bezzwrotne.

 4. W określonych przypadkach, jak przy dzieciach dochodzących do klas wyższych lub przy dzieciach, których znajomość języka polskiego jest ograniczona będzie przeprowadzany test przesiewowy. Na podstawie jego wyników dziecko zostanie przyjęte do konkretnej klasy.

III.   Zajęcia.

 1.  Zajęcia w nowym roku szkolnym rozpoczynają się w drugą sobotę września i kończą w pierwsza sobotę lipca.

 2. Zajęcia odbywają się w formie kształcenia na odległość. W ich skład wchodzą spotkania on-line z nauczycielem, zadania interaktywne, gry edukacyjne oraz platformy internetowej. Uczniowie mają zapewniony dostęp do materiałów przez cały rok szkolny zamieszczonych na platformach. Każdorazowo przy rozpoczęciu roku szkolnego uczeń dostaje pakiet powitalny w skład którego min wchodzi podręcznik.

 3.  Czas trwania zajęć jest uzależniony od grupy wiekowej ucznia i dostosowany do     jego możliwości. W każdym roku szkolnym jest przewidziane 30 spotkań składających się z 4 jednostek lekcyjnych.

 4.  Na początku każdego roku szkolnego rodzicom zostanie przedstawiony kalendarz spotkań na cały rok, który w wyjaśnionych okolicznościach może ulec zmianie.

 5. Dostęp do materiałów szkolnych na platformach jest nieograniczony w roku szkolnym  po uiszczeniu opłat.

IV.  Opłata za szkołę.

 1. Opłata za szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet.

 2. Budżet szkoły zatwierdza Rada Szkoły.

 3. Budżet i opłata za szkołę są ustalane corocznie, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok szkolny.

 4. Wysokość i harmonogram opłat będzie co roku opublikowany jako załącznik do Regulaminu i będzie stanowić jego integralną część.

 5. Opłaty szkolne powinny być dokonywane przez Rodziców/Opiekunów uczniów w wyznaczonym terminie według obowiązujących przez szkołę zasad. Za zwłokę będzie pobierana dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 10£ .

 6. W przypadku nie opłacenia czesnego dostęp do nauki zostanie zablokowany do momentu uiszczenia opłaty. 

 7. Ponieważ szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą    rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Rada Szkoły.


 

V. Prawa i obowiązki Ucznia

 1. Uczniami naszej szkoły mogą być wszyscy bez względu na płeć, rasę, narodowość, przekonania polityczne i religijne.

 2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym z poszanowaniem ich godności osobistej.

 3. Uczniowie mają prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w trakcie trwania roku szkolnego.

 4. Każdy Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zasad lekcji online. Regulamin jest każdorazowo przedstawiany przez prowadzącego przed pierwszymi zajęciami.

      5. Uczeń ma obowiązek odrabiania pracy domowej.  

      6.  Uczeń ma obowiązek traktować wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

      7. Uczeń powinien zachowywać się kulturalnie w trakcie zajęć.


 

VI. Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu Szkoły.

 2. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonych terminach.

 3. Rodzice/Opiekunowie powinni pomagać dziecku w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych.

 4. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek monitorowania postępów dziecka w nauce.

 5. Rodzice mają prawo wglądu do prac dziecka oraz do spotkań z wychowawcami klas online bądź telefonicznie, we wcześniej ustalonym terminie. 

VII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Rodzice oraz Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zasad     bezpieczeństwa w internecie.

 2. Nagrywanie spotkań online bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm społecznych oraz praw ochrony wizerunku i jest zabronione.

 3. Szkoła zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących ochrony danych osobowych przy zdalnym nauczaniu jak i bezpieczeństwa on-line podczas prowadzenia lekcji.

 4. Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie będą musieli zapoznać się z prezentacją o zasadach panujących na zajęciach on-line i zaakceptować ich regulamin.


 

IX. . Ochrona praw autorskich

 1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i wszelkie inne materiały dostępne na Portalu, które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.),

 2. Materiały zawarte w pakietach mogą być wykorzystane wyłącznie na własne potrzeby przez Użytkowników zarejestrowanych w systemie Szkoły, w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ust. 1 pr. aut. 

 3. Podmiot autorskich praw majątkowych do materiałów nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego użytku prywatnego.

X.   Postanowienia końcowe.

      

 1. Wszystkie skargi dotyczące Szkoły należy zgłaszać do Zarządu Szkoły na piśmie.

 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:

 • zwrócenie uwagi przez nauczyciela.

 • Powiadomienie Zarządu Szkoły w sposób pisemny droga mailową.

 • rozmowa ucznia z Zarządu Szkoły.

 • zawieszenie w czynnościach ucznia aż do odwołania sankcji z obowiązkiem uzupełnienia materiału zrealizowanego w klasie w okresie zawieszenia.

 • w wyjątkowych przypadkach wspólną decyzją Zarządu uczeń może zostać usunięty ze Szkoły w trybie natychmiastowym.