Status Polskiej Szkoły w Harlow

Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polska Szkoła Sobotnia w Harlow, zwana dalej Szkołą, powołana jest w celu udostępnienia dzieciom warunków do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii Polski w języku ojczystym, oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
2. Szkoła jest instytucją samofinansującą się, utrzymującą się głównie z opłat rodziców i w oparciu o zasady wolontariatu, oraz dofinansowań.
3. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut oraz regulamin.


Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Szkoła nie posiada własnej siedziby, dla realizacji celów, wynajmuje pomieszczenia.
Adres siedziby Szkoły
Passmores Academy
Tracyes Rd
CM18 6JH
Harlow
2. Szkoła została powołana jako część firmy Polska Szkola w Harlow LTD działającej na rzecz wszechstronnej edukacji dzieci w celu kształcenia dzieci i młodzieży i jest szkołą uzupełniającą (supplementary school).
3. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i pozostały personel oraz Dyrektora Szkoły.
4. Językiem wykładowym jest język polski.
5. Nauczyciele Szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.
Rada Pedagogiczna szkoły na wniosek Kierownika Szkoły:
– ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz o wcześniej ustaloną organizację roku szkolnego,
– sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości,
– zgłasza wnioski o pomocach szkolnych.
6. Szkołę prowadzi Dyrektor.
7. Dyrektor nadzoruje bieżącą działalność Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
8. Dyrektor ustala podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej, a także prowadzi rekrutacje i zatrudnia personel na wszystkie stanowiska pracy w Szkole.
9. Dyrektor decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych
10. Dyrektor w miarę potrzeby wizytuje lekcje nauczycieli.
11. Dyrektor zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym. W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole.


Art. III ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY
1. Działalność Szkoły finansowana jest głównie ze środków wpłacanych przez rodziców co pokrywa wynajem pomieszczeń oraz wszelkich jej wydatków związanych z działalnością Szkoły.
2. Wysokość czesnego ustala zarząd.
3. Wszystkie środki pieniężne otrzymane na rzecz szkoły powinny być wykorzystane tylko na cele wspierające działalność szkoły


Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zmiany w statucie może zatwierdzić tylko Rada Szkoły, na specjalnie powołanym do tego celu zebraniu, zwykłą większością głosów. Członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o takim zebraniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Termin musi być podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, na apelu oraz w rozdanych uczniom pisemnych zawiadomieniach dla rodziców. Statut wraz z proponowanymi zmianami musi być do wglądu dla zainteresowanych na stronie internetowej szkoły i u Administratora. Zmiany w Statucie obowiązują od dnia następnego po zatwierdzeniu ich na Walnym Zebraniu Rady Szkoły.
2. Szkoła będzie realizować cele poprzez „Podstawę programową dla uczniów Polskich za granicą”
3. Szkoła nie może być wykorzystana lub zamieszana w działalność partii politycznych.
4. Przynależność polityczna, religijna oraz inne powiązania członków stowarzyszenia powinny być traktowane z poszanowaniem i będą uznane za sprawę prywatną i nie powinny naruszać członkostwa.